Chirashi


P11

Chirashi saumon

Voir+

13,50€P12

Chirashi thon

Voir+

14,20€P13

Chirashi assortiment

Voir+

14,90€P14

Chirashi anguille

Voir+

17,90€P15

Chirashi tartare

Voir+

14,90€