BOISSONS & VINS

BV9B Asahi

5.00

BV9 Asahi

3.50

BV15B Bordeaux supérieur

14.00

BV15 Bordeaux supérieur

9.00

BV17 Bouteille

11.00

BV20 Cabernet d'anjou

12.00

BV1 Coca-Cola

2.00

BV1B Coca-Cola Light

2.00

BV1C Coca-Cola Zero

2.00

BV12 Coedo Shikkoku

5.00

BV21B Côtes de Provence

14.00

BV21 Côtes de Provence

10.00

BV22 Entre deux mers

9.00

BV22B Entre deux mers

14.00

BV2 Evian

1.80

BV23 Gascogne

14.00