CHIRASHI


P14

Chirashi anguille

17.90P13

Chirashi assortiment

14.90P11

Chirashi saumon

13.50P15

Chirashi tartare saumon

14.90P12

Chirashi thon

14.20